برگ ریزان...

برگ ریزان...

گریه ندارد که ، مرگ.حق است ،این شتری است که دم در هر خانه ای می خوابد..
شنبه صبح خبر فوت کاپیتان تیم فیورنتینا در کشور اینالیا همه را مغموم وفوتبال پر پول را تعطیل کرد ..
اینجا هر روز یک پرستار (از انواع مختلفش از پرستار تا بهیاز و اتاق عمل و هوشبری و فوریتی )به راحتی افتادن برگی از درخت ،پرپر می شود ،و مسئولان حتی به خود زحمت یک تسلیت به درد نخور دردافزا را هم نمی دهند ..
بی توجه هر روز کارهای بیشتری بر گرده ی بی طاقت شده و خمیده ی پرستاری می گذارند ،.راستی در این مرک و میرها ،در این پژمردنهای مکرر نقش فشارهای روزافزون زندگی ،فشار کاری چندین برابر ، قسطهای عقب افتاده ،چند جاکاری و فشار چند ده برابر معوقات چقدر است ؟
اصلا این مرگها چقدر برای وزارت تجارت پزشکان اهمیت دارد ؟
وزیر بهداشت که برای کتک خوردن یک پزشک برمی آشوبد ،برای مرگ این پرستاران آیا با روبان مشکی بر بازویش در مجلس و .. جهت افزایش خق و.حقوق صنف خودش تلاش می کند یا روبان نمی بندد ؟
این برگهای خزان زده ی بهاری دچار کدام سندروم بی عدالتیند که اینکونه در فصل رویش ،به خاک می ریزند ؟
آیا واقعا کاروشی در این مرگها چقدر قمه می زند و آیا اوصاع بد اقتصادی کشور که.هنراه با واویلای عدم پرداخت حق و حقوق است موجب این ها نیست ؟
آیا دادکاه عدالتی نیست که این ظالمان را به محاکمه ی عدالت بکشاند؟؟
تسلیت واژه ی گنگی است برای تسکین ، این درد را باید در چاه ویل ندانم کاری مسئولان نظام ناسلامت سلامت فریاد بزنیم ؟؟
نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1396/12/15
0 }