روز پرستار 96

روز پرستار 96

جناب آقای دکتر هاشمی

وزیر محترم بهداشت و درمان

با سلام

در آستانه ی پنجمین مراسم بزرگداشت روز پرستار در ایام وزارت حضرت عالی هستیم و دوست دارم به عنوان پرستاری که 26 سال است در این حرفه کار کرده و می کنم مطالبی را خدمت حضرت عالی عرض کنم و امیدوارم از دریچه ی انتقاد و تخریب و ... به آن ننگرید و فقط درد دلهای یک دلسوخته را بخوانید .

جناب آقای هاشمی ، در دوران شما اگر با عینک واقع بینی نگاه کنید بدترین بلاها سر پرستاری آمده و شما هر جا افتخار می کنید که پرستاری در دوران شما تغییرات زیادی داشته است . متاسفانه بیشترین تخریبها ، تبعیدها ، شکایتها و به دادسرا کشیدنهای بیهوده ، پروژه های چالشی کاسبانه ، پروژه های تخریبی ، تهدید و رد صلاحیت ، دخالت مستقیم در امور انتخابات صنفی و حرفه ای ، بیشتری طول زمان معوقات که متاسفانه همراه با معوقات اضافه کاریها نیز شده و پیشتر معوقات چهار پنج ماهه فقط برای کارانه ی اندک بود ، بیشترین کشکمکشها و .... در دوران شما رخ داده است و این در حالی است که در همین دوران بار کاری سیستم درمان که بیشترین براش بر دوش پرستاران از نظر گستره ی کمی و کیفی است چند برابر شده است.

جناب وزیر بزرگوار! پرستاری زیاده خواه نیست ، پرستار دنبال سیاسی کاری و کار سیاسی نیست چه که کمرش زیر بار اضافه کاری اجباری بی مزد و سنگینی هزینه های زندگی و اقساط عقب افتاده و اجاره های هر روز چند برابر شده و .... شکسته است و اصلا فرصت نمی کند در مسیر رفتن از این مرکز به آن مرکز فکر کند که سیاست با کدام حروف نوشته می شود. پرستار دنبال چالش و درگیری و تجمع نیست ، پرستار دنبال عدم همکاری و بی مبالاتی و .... نیست .  پرستار ئنبال آرامش است و بس ..

واقعا من فقط نه ! که تمام پرستاران متحیرند که چرا در نظام سلامت با این قشر زخمبند زخم دیده چنین رفتاری می شود؟

قوانین اجرا نمی شود ، دستمزدها پرداخت نمی شود ، همه نوع هجمه انجام می گیرد ، تعلیق و تبعید و تهدید و حراست و تخلفات و .... قد علم می کنند در مفابل قانون خواهی !!! واقعا عجیب نیست ؟

کسانی که باید دنبال اجرای قوانین باشند مدام کسانی را که خواهان اجرای قوانین هستند را  با این نوع برخوردها  مورد لطف و نوازش قرار می دهند.

جناب وزیر بزرگوار  به خداوند قسم که شما به ما مدیوند و ما این دین را هرگز بر شما و دیگر همکارانتاتن نخواهیم بخشید . طبق سیره  ی اسلام عرق کارگر خشک نشده باید دستمزدش را پرداخت کنی ، شما پرداخت که نمی کنید ، هیچ!! بلکه اگر کسی لب به مطالبه گشاید با انواع ابزارهای تهدیدی و تعلیقی و تهذیری به سکوتش وامیدارید

به ماجرای امیر اعلم نگاه کنید ، به تبعید عضو شورای عالی نظام پرستاری بنگرید ، به برخوردهای انجام شده نظری بیاندازید .... باور کنید پر بیراه نمی گوییم .

جناب وزیر بزرگوار شما به ما مدیونید ، نگاه کنید که سه سال چالش فقط برای یک موضوع ساده مثل کمک پرستاری ایجاد شد و شما از خود نپرسیدید چرا یک معاونت که کارش آموزش نیست تمام امور را رها کرده و دنبال چنین موضوعی است؟

آیا هم اکنون آموزشی مهارتی یا تخصصی هست که خارج از دایره ی معاونت آموزشی باشد؟ پس چرا این همه چالش سازی شد و می شود و هنوز معاون جدید را هم نگذاشته اند تا آموزش را به متولی اصلیش واگذارد و خود دنبال حل زخمای بی نهایت پرستاری و پرستاران باشد؟  چرا معاونت محترم پرستاری به مسائلی چون آموزش پرستار بیمارستانی ورود نمی کند ناسلامتی نام معاونت معاونت پرستاری است نه کمک پ رستاری ، اما .... واقعا این سوالها را با خود تکرار نمی کنید.

آیا گمان نمی کنید همین مسایل باعث رنجش و چالش شده و می شود ؟

جناب آقای دکتر هاشمی ! کنار بایستید و از دور به وقایع چند سال اخیر نگاه کنید و پرستاری را ببینید و ببینید با وجود این همه معوقه و بی مهری و ... چقدر همکاریها ادامه دارد و کارهای سپرده شده به پرستاری اجرایی شده و می شود و شما وقتی از یک عده که تعرفه هایشان را چندین برابر کردید درصد کوچکی کم شد چه واویلاییی راه افتاد...

این کمال بی عدالتی است که پرستاران را به این شکل نادیده می گیرید...

جناب وزیر اگر برای تعرفه ها بودجه ندارید در سقف کارانه اجرا کنید ... اگر برای تعرفه ها پول ندارید لااقل رعایت حرمت و احترام را با رعایت شرح وظایف و نظارت بر به کارگیری صحیح نیروها در جایگاه خود ، با اجرای صحیح قوانینی و آیین نامه های صادره ی خودتان لا اقل مانند نوبت کاری وسختی کار و بازنشستگی و ... افزایش دهید .

معاونت پرستاری را بازخواست کنید و ببینید این همه چرا دغدغه ی یک رده ی غیر تخصصی که البته بیش از پنجاه هزار نفر فذرد دوره دیده در جامعه وجود دارند را کنار گذاشته و به نام کارآفرینی موجب بی کاری و از دست دادن موقعیت شغلی دهها هزار نفر کمک بهیار می شود .... واقعا یک بررسی ساده همه چیز را عریان می کند .

جناب وزیر محترم ! پرستاری در روز پرستار وعده نمی خواهد ! اگر وعده ی هزار را می خواهید بدهید ده را برایش اجرایی کنید که خوش آیندتر است .

جناب وزیر بزرگوار! لطفا خودتان مستقیم به مشکلات بیش از سیصد هزار نیروی کار نظام سلامت که حدود 40 درصدش کارکنان خود وزارت بهداشتند ورود کنید و در یک روز و با یک ابلاغ بسیاری از دغدغه های این قشر را پایان دهید .

پایان قاصدک و حل آموزش پرستار غیر آکادمیک و حل موضوع کمک پرستاری (که مورد سوئ استفاده در سکوت و خواب شاید تعمدی معاونت پرستاری است ) و حل مشکلات نحوه ی اجرای بهره وری و نوبت کاریو سختی کار و بازنشستگی و .... فقط یک ابلاغ می خواهد .  شاید مشغله ی معاونتهای محترم مربوطه به حدی است که فرصت ورود به این مسایل ساده را ندارند ..

جناب وزیر محترم ! این نوشته را نه به عنوان نوشته ی یک منتقد یا مخالف یا معان یک سازمان یا یک تخریب چی نگاه نکنید بلکه فقط به عنوان درد دلهای کوتاه یک دلسوخته ی  پرستاری بخوانید ....

اما پیشنهادات:

1- ایجاد صندوق پرستاری جدا از صندوق غیر پزشکان در راستای اجرای بسته های خدمتی پرستاری  و تامین بودجه ی آن از طرق زیر:

الف- واریز مبلغ کارانه ی پرستاران از میزان 27 و نیم درصد غیر پزشکان در این صندوق  ب- واریز 5 درصد کسر شده از سهم پزشکان از جزئ حرفه ای ج- واریز مبالغی که به عنوان خدمات پرستاری در پرونده ها ثبت می گردد . د- واریز مبلغ تعرفه های موجود پرستار در کتاب ارزشهای نسبی به صندوق .

در این روش مبلغ صندوق را بر تعداد کل تعرفه های اجرا شده تقسیم و برای هر نفر به میزان تعرفه ها یا بسته های انجام شده پرداخت می گردد. برای تعرفه ها یا بسته های خدمتی قیمت تعیین نمی گردد و بالعکس همین مقدار پول از روش تعرفه ها برای پرستاری اجرایی می گردد.با این کار هم محاسبه ی کارانه از اعمال سلیقه خارج شده و هم معیاری برای اجرای صحیح تعرفه های پرستاری در سالهای آتی باشد.

2-ابلاغ اجرای صحیح و کامل قانون بهره وری و ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین نامه های ابلاغی از نظر حداقلها  مانند نوبت کاریو سختی کار و ....

3- ابلاغ تبدیل وضعیت نیرهای پیمانی به رسمی و تعیین تکلیف این نیروها.

4- لغو آموزش پرستار در خارج از دانشکده ها و ابلاغ اجرای آموزش فقط از طریق دانشکده ها .

5- واگذاری آموزش رده ی مهارتی کمک پرستاری به مرکز ملی آموزشهای مهارتی معاونت آموزشی و تمرکز معاونت پرستاری بر مسایل و مشکلات پرستاری

6- توقف سریع قاصدک و جدا شدن اضافه کاری از کارانه تا اجرای پیشنهاد اول.و واریز اضافه کار و به روز کردن آن .

7- ابلاغ اجرا و رعایت شرح وظایف و به کارگیری نیروهای اداری- درمانی مانند منشی و حد واسط مانند کمک بهیار به تعداد لازم  تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود.

8-ابلاغ مجدد اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی .

9- نظارت صحیح و دقیق بر میروهای به کار گرفته در مراکز درمانی در حوزه ی مراقبتی توسط معاونت پرستاری  تا از تخلفات عدیده ی مشاهده شده پیشگیری شود.

10- ابلاغ همکاری و تلاش مراکز برای ایجاد محیط امن جهت ارائه ی خدمات مناسب با به کارگیری نیروهای انتظامی و حراستی توجیه شده.

11- ابلاغ و اقدام جهت اجرایی کردن معاونت پرستاری در دانشگاهها و ...

12- تسریع در واگذاری صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری .

13- ایجاد محیطی سالم برای بیان اعتراضات و انتقادات و عدم بهره گیری از تهدید و ارعاب و .... و شنیدن صدای حق .

همانطور که می بینید موضوع برای اجرا و جلب رضایت کارکنان پرستاری بسیار است و کم هزینه ، لذا بد نیست در راستای جلب رضایت همکاران قدمی مثبت رداشته شود و اگر در رزو پرستار می خواهید وعده های غیر واقع بینانه و غیر اجرایی بدهید و در باغ سبز نشان دهید یک درخت بکارید بهتر است ...

به امید حق

محمود عمیدی- پرستار بالین

23 دی ماه 96

نویسنده : محمود عمیدی
تاریخ ایجاد : 1396/10/23
0 }