تعرفه های خدمات پرستاری در گذر زمان ...

تعرفه های خدمات پرستاری در گذر زمان ...

ششم تیر ماه 86 سالی که من در یک بیمارستان در منطقه ای خاص و محروم با 4همکار روزانه از حدود 500مراجعه کننده در طیفی بین سرماخوردگی تا تصادف و تصادم و دعوا و سکته و سرطان و.... بی هیچ غرو لندی پذیرایی می کردیم ، به دلیل وجود اختلاف بسیار زیاد دریافتی پزشکان و پرستاران و با توجه به تشابه نوع خدمات این دو گروه ،با همراهی مجلس محترم ، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب بهارستان نشینان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد،
امروز دقیقادهمین شمع تولد این قانون خاموش و شمع یازدهم روشن شد ،اما متاسفانه قانون مصوب خانه ی ملت گو اینکه چندین دستور شخص رییس جمهور دولت های نهم و دهم را داشته ، هنوز چشم انتظار چراغ سبز وزارت محترم بهداشت است .
علت شناسی. عدم اجرای این قانون در این مقال نمی گنجد چرا که پرواضح است برخی افراد در پی کپی-پیست گزیده هایی از نوشته های ما هستند تا با تندرو و ... نشان دادن ما روغن نانشان را مستدام کنند ،اما موضوع مهم این است که اینک دولت دوم آقای روحانی شکل گرفته است و انتظار می رود طبق مذاکرات سال قبل سازمان نظام پرستاری و نهاد ریاست جمهوری و دستور معاون اول محترم و البته ارسال تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه و رایزنیهای انجام شده توسط سازمان نظام پرستاری با اعضای شورای عالی بیمه ، امسال عدد 11به 12تبدیل نشود و پرستاران شاهد اجرای عدالت از طریق قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باشند .
در واقع تعرفه های پرستاری در کتاب کالیفرنیا که منبع اصلی و اولیه ی کتاب ارزشهای نسبی تعرفه های پزشکی است و تا سه سال پیش همان کتاب کالیفرنیا در وزارت بهداشت اجرا می شئ و.هنوز هم اساس کار همان است ،گنجانده شده است ولی متاسفانه در سالهای متمادی بخش مربوط به غیر پزشکان عملا اجرا نشده ،
به طور. مثال ویزیت روزانه تعرفه ای دارد که بخشی از آن هم به نیروی انسانی تعلق می گیرد (یعنی کسی که هنگام ویزیت پزشک را همراهی می کند و تجویزات را وارد کاردکس و... می نماید ).
مثال روشنتر شوک دادن است که در این کتاب 10 کا بود ،5کا حق فنی (حق پزشک) 3/3کا حق نیروی انسانی (کسی که شوک می دهد ) و 1/7کا هم تجهیزات (یعنی بیمارستان )
در واقع اگر کتاب کالیفرنیا کامل اجرا می شد هرگز این اختلاف پرداخت و احساس بی عدالتی و ... ایجاد نمیشد .
در هر حال تصویب تعرفه های پرستاری در منزل در شورای عالی بیمه علیرغم کارشکنیهای برخی که همه جا داعیه ی نوشتن قوانین را داشتند و.در جلسات (اگر حضور می یافتند و اگر جلسه را ترک نمی کردند ) مخالف سرسخت تعرفه ها بودند ، آغازی بر پایان ماجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری می تواند باشد که امسال در هیات دولت نیز مصوب گردید ،
اما نکته ی مهم در این گذار ، آیین نامه ای است که برای این تعرفه ها تهیه می شود که البته پارسال تهیه شده بود (هم توسط معاونت پرستاری و سپس نظر به نقصان آن توسط سازمان نظام پرستاری )
بی شک اگر مبالغ و روشهای مناسبی در آیبن نامه گنجانده نشود ،عملا توافق بین گیرنده و ارائه دهنده حاکم بر فضای مراقبت در منزل خواهد شد .
در هر حال امیدواریم سال 96 سال رعایت و اجرای قوانین توسط وزارت محترم بهداشت و برآورده شدن مطالبات قانونی کارکنان نظام سلامت بر پایه و اساس قوانین باشیم
محمود عمیدی- پرستار
ششم تیرماه 96 سالگرد تصویب قانون اجرا نشده ی تعرفه گذاری خدمات پرستاری
 
 
نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1396/04/06
0 }