آموزش پرستار در خانه بهداشتها ...

آموزش پرستار در خانه بهداشتها ...


دو سال پیش تعدادی از اساتید و صاحب منصبان حوزه ی پرستاری با مشارکت معاونت پرستاری جشن صد سالگی پرستاری را برگزار کردند ،بگذریم که در جلسات شبانه ی جانبی این جشن چه طرحهایی پیگیری می شد اما جشن صد سالگی پرستاری آکادمیک بود و ..
امروز می بینیم که در سکوت تمام اینها که مثلا بزرگان پرستاری هستند ،از وزارت بهداشت ابلاغیه ای صادر می شود برای آموزش پرستار در بیمارستانها ..
آیا قرار است دانشکده های پرستاری بیمارستان شوند یا بیمارستانها دانشکده ی پرستاری ؟
آیا بناست منبعد بیماران هم از طریق کنکور وارد بیمارستانها شوند ؟ّ
چند روز پیش از یکی از دانشگاههای معتبر علوم پزشکی با سازمان نظام پرستاری تماس گرفتند و به عدم آگاهی برخی صاحب گواهیها اعتراض داشتند ، ابتدا ما گواهیهایشان را که از سامانه گرفتیم گمان کردیم گواهیشان واقعی نباشد ولی پس از بررسی و استعلام متوجه شدیم مدارک درست است اما واحدهای و دروس گذرانده شده اصلا مرتبط با شغل مورد نظر نیست و بدتر اینکه این افراد حتی یک روز هم در بیمارستان کارآموزی نداشته اند ...
جالب است بدانیم که مسئولان وزارت بهداشت هیچ اهمیتی به حفظ سلامتی مردم نمی دهند و در عمل دنبال نیروی کار بی زبان و ارزان قیمت و قابل استثمار هستند که بی شک آموزش پرستار در بیمارستانهایی که کمترین امکانات را ندارند نیز در همین راستاست .
آوردن پروژه هایی مانند کمک پرستاری که شغلی مهارتی است و گذاشتن وظایف حرفه ای برایشان ، دادن مدارک یا گواهیهای قابل استفاده در مراکز درمانی بدون یک روز کارآموزی ، به کارگیری کاردانهای بهداشت به جای بهیار و در ردیف بهیار ، عدم به کارگیری پرستاران بیکار و مدام اعلام اینکه کمبود پرستار داریم به طوری که پایینترین سطح استانداردهانیز رعایت نمی شود و افزایش ظرفیت دانشکده ها و حتی ورود مراکز ناتوان در ارائه ی پایینترین سطح خدمات مراقبتی نیستند به امر آموزش ...همه و همه مبین این است که تصمیم گیران وزارت بهداشت سلامت مردم را دستمایه ی تجارتی ناتمیز کرده اند .
اینکه مراکز درمانی آموزشی قادر به ارائه ی خدمات مناسب مراقبتی و درمانی نیستند که وظیفه ی اصلیشان است و دادن وظیفه ای دیگر برای آموزش پرستار به این مراکز ،یادآور این داستان است که روزی خارکن پیری پشته ی خاری گردآورده بود و هر بار که سعی می کرد پشته را بلند کند و نمی توانست باز مقداری دیگر به پشته اضافه می کرد ...
شخصی که شاهد این ماجرا بود به خارکن گفت : وقتی نمی توانی بازی را بلند کنی ،باید از آن کم کنی ...
پیرمرد جواب داد : بالاخره کسی پیدا می شود که این بار را برایم ببرد بگذار بار بزرگتری را برایم برده باشد ..
اما موضوعی که مدام بدان فکر میکنم میبینم تگر صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری واگذار میشد هیچ کدام از این اتفاقات نمی توانست رخ دهد و هیچ کسی نمی توانست صرفا با یک گواهی که از یک آموزشگاه کاردانش بی کارآموزی و .. گرفته اند ،مسئول مراقبت از سلامتی به مخاطره افتاده ی عزیزانمان در مراکز باشد .
افرادی با مدارک غیر مرتبط نیز همینطور ..
در هر حال نمی دانم این ندانم کاریها دانسته است یا ندانسته ،اما گناه هر دو حالت یکسان است و.نتیجه تهدید سلامتی مردم ،
این.همه دم و دستگاه و تشکیلات فقط برای این است که اولا مردم بیمار نشوند ،دوما اگر شدند با دریافت درمان ها و مراقبتهای مناسب در بهترین وضعیت به زندگی برگردند و ..
اما واقعا با این وضعیت امکان چنین رخدادهایی فراهم است ؟
پرستاران - بیکار ، افزایش ظرفیتها ،ورود افراد آموزش ندیده ، و... و...


محمود عمیدی- هفتم خرداد 96

نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1396/03/08
0 }