خطرات انباشت قدرت و ثروت در نظام سلامت/ پیگیری مطالبات پرستاران

خطرات انباشت قدرت و ثروت در نظام سلامت/ پیگیری مطالبات پرستاران
شریفی مقدم با انتقاد از اینکه وزارت بهداشت به دنبال خرید زمان برای به تعویق انداختن مطالبات پرستاری است، افزود: خانه پرستار، به عنوان یک تشکل، به هر شکل ممکن از پیگیری منافع پرستاری کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پرستاران ایران به نقل از مهر، محمد شریفی مقدم ، گفت: خانه پرستار به عنوان تشکل مستقل طی ۱۶ سال فعالیت با سیاست های انتقادی، نسبت به شاکله قدرت و ثروت در حوزه سلامت، سعی در شفاف سازی دارد.

وی با اشاره به این مطلب که تزریق پول به حوزه سلامت بیش از درآمد نفت در کشور است، افزود: از همین رو، می طلبد نظارت بیشتری بر هزینه های نظام سلامت داشت. زیرا، در هیچ جای دنیا، تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاستگذار و هزینه کننده، یک مجموعه نیست. 

شریفی مقدم ادامه داد: متاسفانه انباشت قدرت و ثروت در حوزه سلامت، دست گروهی خاص است و این کار بسیار خطرناکی است که این گروه اندک و قلیل، تلاش می کنند با در دست گرفتن قدرت و ثروت، بقیه گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت از حقوق قانونی خود محروم شوند.

دبیرکل خانه پرستار، از پرستاران به عنوان یکی از گروه های نظام سلامت نام برد که بیشترین خدمات را ارائه می دهند و افزود: در حال حاضر معوقات پرستاری به ۱۰ ماه تا یک سال رسیده است.

وی با اشاره به تعامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری در چند ماه اخیر، تاکید کرد: متاسفانه این تعامل هنوز هیچ خروجی برای پرستاران نداشته است، در حالی که انتظار می رفت برکاتی برای جامعه پرستاری به همراه داشته باشد.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه وزارت بهداشت به دنبال خرید زمان برای به تعویق انداختن مطالبات پرستاری است، افزود: خانه پرستار، به عنوان یک تشکل، به هر شکل ممکن از پیگیری منافع پرستاری کوتاه نخواهد آمد.

نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1397/02/18
0 }